Thông qua tâm sự của mình, mình cũng muốn những ai đã, đang và