Bao nhiêu bệnh nhân như thế đúng là một khung cảnh đẹp tuyệt trần.