Nói lại chuyện này tôi không có ý thanh minh, cũng chẳng có ý