Bài viết này trình bày một số thước đo để bạn đọc có thể