Thời gian đào tạo bác sĩ đa khoa ở Úc không khác so với