“Mã đáo thành công” nghĩa là thành công dễ dàng và nhanh chóng. Nó