Nói chung cái sự giá như chỉ là những giấc mơ đẹp, vừa thò