Hội chứng Nội trú là một hội chứng phổ biến, nguy hiểm, phức tạp,