Đã chọn nghề y thì hiếm có y bác sĩ nào không một lần