Khi bệnh nhân còn nằm dưới đất đó là dấu hiệu của một nền