“Ngày Thầy thuốc năm nay, một bác sĩ 30 năm tuổi nghề mừng rỡ