Với mỗi đối tượng bị thoát vị đĩa đệm thì ở mỗi độ